• 2010
  • υδατογραφία σε χαρτί
  • 28,5 x 20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this