• 2010
  • λάδι σε λινό
  • 140X180 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this