• 2001
  • νωπογραφία σε τούβλα
  • 36x38 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this