• 1998
  • κόλλες σε τοίχο
  • 306x355 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this