• 2004
  • χρώματα λαδιού σε παλιούς ανοιγμένους σάκους μεταφοράς καπνού
  • 257x112 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this