• 2008 - 2011
  • χρώματα λαδιού σε λινό και σε ξύλο
  • 60 x 123 το καθένα εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this