• 1994
  • υδατογραφία σε σελίδα ημερολογίου
  • 18,5Χ12 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this