• 2010
  • χαρτοκατασκευή με κόλλα πλαστικοποίησης, στηριγμένο σε σιδερένιες ρόδες
  • βάση 95Χ37Χ40 γλυπτό 90Χ60Χ35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!