• 2010
  • μάσκα επιζωγραφισμένη με λάδι και ξύλα θαλάσσης
  • 28Χ28Χ8,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!