• 2016
  • μονότυπο, οξυγραφία, κολάζ, χρώμα, ραμμένο
  • 39,5 x 49 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!